ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها
:domain is unavailable

برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید
.com
$11.99 USD
.net
$14.99 USD
.info
$13.99 USD
.org
$14.99 USD
.eu
$8.99 USD
.tn
$10.99 USD
.xyz
$12.99 USD
.pro
$16.99 USD

نام های پیشنهادی

در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

مرور افزونه ها بر اساس دسته

قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
$11.99 USD
1 سال
$11.99 USD
1 سال
$12.99 USD
1 سال
.company
$8.95 USD
1 سال
$8.95 USD
1 سال
$9.95 USD
1 سال
.consulting
$33.95 USD
1 سال
$33.95 USD
1 سال
$34.95 USD
1 سال
.enterprises
$33.95 USD
1 سال
$33.95 USD
1 سال
$34.95 USD
1 سال
.cm
$139.00 USD
1 سال
$139.00 USD
1 سال
$139.00 USD
1 سال
.cd
$119.00 USD
1 سال
$119.00 USD
1 سال
$119.00 USD
1 سال
.computer
$33.95 USD
1 سال
$33.95 USD
1 سال
$34.95 USD
1 سال
.contractors
$33.95 USD
1 سال
$33.95 USD
1 سال
$34.95 USD
1 سال
.directory
$22.95 USD
1 سال
$22.95 USD
1 سال
$23.95 USD
1 سال
.domains
$33.95 USD
1 سال
$33.95 USD
1 سال
$34.95 USD
1 سال
.graphics
$22.95 USD
1 سال
$22.95 USD
1 سال
$23.95 USD
1 سال
.technology
$22.95 USD
1 سال
$22.95 USD
1 سال
$23.95 USD
1 سال
.credit
$110.59 USD
1 سال
$110.59 USD
1 سال
$111.71 USD
1 سال
.loans
$98.95 USD
1 سال
$98.95 USD
1 سال
$99.95 USD
1 سال
.events
$33.95 USD
1 سال
$33.95 USD
1 سال
$34.95 USD
1 سال
.gallery
$22.95 USD
1 سال
$22.95 USD
1 سال
$23.95 USD
1 سال
.media
$35.95 USD
1 سال
$35.95 USD
1 سال
$35.95 USD
1 سال
.florist
$33.95 USD
1 سال
$33.95 USD
1 سال
$34.95 USD
1 سال
.photos
$22.95 USD
1 سال
$22.95 USD
1 سال
$23.95 USD
1 سال
.pics
$31.95 USD
1 سال
$31.95 USD
1 سال
$31.95 USD
1 سال
.black
$58.04 USD
1 سال
$58.04 USD
1 سال
$58.58 USD
1 سال
.life
$36.44 USD
1 سال
$36.44 USD
1 سال
$36.98 USD
1 سال
.guide
$33.95 USD
1 سال
$33.95 USD
1 سال
$34.95 USD
1 سال
.country
$30.95 USD
1 سال
$30.95 USD
1 سال
$30.95 USD
1 سال
.archi
$82.34 USD
1 سال
$82.34 USD
1 سال
$82.88 USD
1 سال
.bio
$74.24 USD
1 سال
$74.24 USD
1 سال
$74.78 USD
1 سال
.international
$22.95 USD
1 سال
$22.95 USD
1 سال
$23.95 USD
1 سال
.net
$14.99 USD
1 سال
$14.99 USD
1 سال
$14.99 USD
1 سال
.org
$14.99 USD
1 سال
$14.49 USD
1 سال
$14.99 USD
1 سال
.info
$13.99 USD
1 سال
$13.49 USD
1 سال
$13.99 USD
1 سال
.biz
$14.99 USD
1 سال
$14.49 USD
1 سال
$14.99 USD
1 سال
.pro
$16.99 USD
1 سال
$16.49 USD
1 سال
$16.99 USD
1 سال
.name
$12.99 USD
1 سال
$12.49 USD
1 سال
$12.99 USD
1 سال
.me
$30.99 USD
1 سال
$30.99 USD
1 سال
$30.99 USD
1 سال
.eu
$8.99 USD
1 سال
$8.99 USD
1 سال
$17.99 USD
1 سال
.es
$15.99 USD
1 سال
$15.99 USD
1 سال
$15.99 USD
1 سال
.us
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
.ca
$15.99 USD
1 سال
$15.99 USD
1 سال
$16.99 USD
1 سال
.in
$12.99 USD
1 سال
$12.99 USD
1 سال
$12.99 USD
1 سال
.cn
$11.99 USD
1 سال
$11.99 USD
1 سال
$11.99 USD
1 سال
.xxx
$108.00 USD
1 سال
$108.00 USD
1 سال
$108.00 USD
1 سال
.club
$17.99 USD
1 سال
$17.99 USD
1 سال
$17.99 USD
1 سال
.xyz
$12.99 USD
1 سال
$12.99 USD
1 سال
$13.99 USD
1 سال
.ninja
$20.99 USD
1 سال
$20.99 USD
1 سال
$20.99 USD
1 سال
.asia
$17.99 USD
1 سال
$17.99 USD
1 سال
$17.99 USD
1 سال
.pw
$11.99 USD
1 سال
$11.99 USD
1 سال
$11.99 USD
1 سال
.webcam
$30.95 USD
1 سال
$30.95 USD
1 سال
$30.95 USD
1 سال
.uk
$11.99 USD
1 سال
$11.99 USD
1 سال
$11.99 USD
1 سال
.band
$25.95 USD
1 سال
$25.95 USD
1 سال
$25.95 USD
1 سال
.lol
$29.00 USD
1 سال
$29.00 USD
1 سال
$29.00 USD
1 سال
.bar
$75.95 USD
1 سال
$75.95 USD
1 سال
$75.95 USD
1 سال
.live
$27.99 USD
1 سال
$27.99 USD
1 سال
$27.99 USD
1 سال
.mobi
$21.99 USD
1 سال
$21.99 USD
1 سال
$21.99 USD
1 سال
.nyc
$30.99 USD
1 سال
$30.99 USD
1 سال
$30.99 USD
1 سال
.bid
$31.19 USD
1 سال
$17.49 USD
1 سال
$17.49 USD
1 سال
.online
$44.94 USD
1 سال
$44.94 USD
1 سال
$44.94 USD
1 سال
.studio
$27.99 USD
1 سال
$27.99 USD
1 سال
$27.99 USD
1 سال
.website
$26.00 USD
1 سال
$26.00 USD
1 سال
$6.99 USD
1 سال
.blue
$18.19 USD
1 سال
$18.19 USD
1 سال
$18.19 USD
1 سال
.top
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
.ws
$27.99 USD
1 سال
$27.99 USD
1 سال
$27.99 USD
1 سال
.tv
$31.99 USD
1 سال
$31.99 USD
1 سال
$31.99 USD
1 سال
.cam
$23.39 USD
1 سال
$23.39 USD
1 سال
$23.39 USD
1 سال
.fr
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
$15.99 USD
1 سال
.it
$28.99 USD
1 سال
$28.99 USD
1 سال
$28.99 USD
1 سال
.ie
$59.99 USD
1 سال
$59.99 USD
1 سال
$59.99 USD
1 سال
.lu
$43.99 USD
1 سال
$43.99 USD
1 سال
$43.99 USD
1 سال
.be
$9.99 USD
1 سال
$9.99 USD
1 سال
$19.99 USD
1 سال
.ch
$30.99 USD
1 سال
$30.99 USD
1 سال
$30.99 USD
1 سال
.cz
$39.99 USD
1 سال
$39.99 USD
1 سال
$39.99 USD
1 سال
.de
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
.cc
$12.99 USD
1 سال
$12.99 USD
1 سال
$12.99 USD
1 سال
.dk
$18.99 USD
1 سال
$18.99 USD
1 سال
$18.99 USD
1 سال
.fi
$35.99 USD
1 سال
$35.99 USD
1 سال
$35.99 USD
1 سال
.site
$34.00 USD
1 سال
$35.00 USD
1 سال
$30.00 USD
1 سال
.cn.com
$45.49 USD
1 سال
$45.49 USD
1 سال
$45.49 USD
1 سال
.help
$31.95 USD
1 سال
$31.95 USD
1 سال
$31.95 USD
1 سال
.tn
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
.se
$8.99 USD
1 سال
$8.99 USD
1 سال
$32.99 USD
1 سال
.cloud
$23.95 USD
1 سال
$12.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
.com.tn
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
.org.tn
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
.digital
$33.95 USD
1 سال
$33.95 USD
1 سال
$34.95 USD
1 سال
.agency
$28.00 USD
1 سال
$26.00 USD
1 سال
$28.00 USD
1 سال
.buzz
$49.00 USD
1 سال
$47.00 USD
1 سال
$49.00 USD
1 سال
.co
$29.00 USD
1 سال
$29.00 USD
1 سال
$29.00 USD
1 سال
.host
$99.00 USD
1 سال
$99.00 USD
1 سال
$99.00 USD
1 سال
.plus
$32.00 USD
1 سال
$32.00 USD
1 سال
$32.00 USD
1 سال
.social
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
.poker
$55.89 USD
1 سال
$55.89 USD
1 سال
$55.89 USD
1 سال
.la
$38.36 USD
1 سال
$38.36 USD
1 سال
$38.36 USD
1 سال
.nl
$13.55 USD
1 سال
$13.55 USD
1 سال
$13.55 USD
1 سال
.quebec
$37.95 USD
1 سال
$37.95 USD
1 سال
$38.95 USD
1 سال
.tel
$22.82 USD
1 سال
$22.82 USD
1 سال
$22.82 USD
1 سال
.io
$64.99 USD
1 سال
$64.99 USD
1 سال
$69.00 USD
1 سال
.red
$18.99 USD
1 سال
$18.99 USD
1 سال
$18.99 USD
1 سال
.store
$66.14 USD
1 سال
$63.69 USD
1 سال
$66.14 USD
1 سال
.global
$75.95 USD
1 سال
$75.95 USD
1 سال
$75.95 USD
1 سال
.pink
$18.19 USD
1 سال
$18.19 USD
1 سال
$18.19 USD
1 سال
.review
$31.19 USD
1 سال
$17.49 USD
1 سال
$17.49 USD
1 سال
.reviews
$23.39 USD
1 سال
$23.39 USD
1 سال
$23.39 USD
1 سال
.ru
$6.84 USD
1 سال
$0.00 USD
1 سال
$6.84 USD
1 سال
.shop
$38.99 USD
1 سال
$38.99 USD
1 سال
$38.99 USD
1 سال
.tech
$51.99 USD
1 سال
$51.99 USD
1 سال
$33.79 USD
1 سال
.تونس
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
.co.nz
$24.99 USD
1 سال
$24.99 USD
1 سال
$25.79 USD
1 سال
.com.au
$15.99 USD
1 سال
$0.00 USD
1 سال
$16.39 USD
1 سال
.tools
$36.39 USD
1 سال
$36.39 USD
1 سال
$36.91 USD
1 سال
.ml
$23.99 USD
1 سال
$99.00 USD
1 سال
$23.99 USD
1 سال
.gq
$99.00 USD
1 سال
$99.00 USD
1 سال
$99.00 USD
1 سال
.cg
$569.00 USD
1 سال
$569.00 USD
1 سال
$569.00 USD
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود